Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

Obec Dvorníky, Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2, § 4, § 29, § 43 , § 51, § 59, § 76 a § 98 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v znení neskorších predpisov vydáva ,,Návrh“ Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dvorníky č. 1/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.

Tento návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce dňa: 10. 06. 2021. Termín na podávanie návrhov a zmien k VZN do: 21.6. 2021

Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (.pdf)