Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu JPÚ – Lokalita Pod Ráblom

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa §5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov zvereňuje podľa § 13 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom spracovaný firmou VRLÁK – PPÚ s.r.o., Pribinova 471/102, Hlohovec.

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho Plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom je zverejnený na Obecnom úrade v Dvorníkoch v termíne od 17.12.2021 do 17.01.2022.

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu JPÚ – Lokalita Pod Ráblom – úplné znenie (.pdf)