Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 07.03.2022

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 07.03.2022. Program zasadnutia:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Rozpočtové opatrenia 2021.
 6. Rozpočtové opatrenia 2022.
 7. Súhrnná správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021.
 8. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie 08. 12. 2021 – 07. 03. 2022.
 9. Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č.1818/133 záhrada o výmere 627 m².
 10. Zámer obce Dvorníky na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcela č.535/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m² pre p. Šipkovského s manželkou.
 11. Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 535/23 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 76 m².
 12. Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 535/26 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 62 m².
 13. Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 535/27 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 52 m².
 14. Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 535/13 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 148 m².
 15. Zámer obce Dvorníky na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcela č.545/11 ostatná plocha o výmere 115 m² pre p. Kyselu.
 16. Žiadosť p. Lackoviča a manželky o odkúpenie pozemku parc. č. 545/10 ostatná plocha o výmere 76 m².
 17. Návrh zmluvy o budúcej kúpenej zmluve č. 220073-L13.0319.20.0001-ZBZ_KZ, ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Dvorníky, ako budúcim predávajúcim a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s., ako budúcim kupujúcim v rámci stavby s názvom “TA_Dvorníky, VNK, TS 0028-009“.
 18. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 220072-L13.0319.20.0001-ZBZ_VB, ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Dvorníky, ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s., ako budúcim oprávneným v rámci stavby s názvom “TA_Dvorníky, VNK, TS 0028-009“.
 19. Odvolanie proti vyúčtovacej faktúre za dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 01. 01. 2021 – 31.12.2021 za všetky subjekty.
 20. Prerokovanie návrhu zmluvy o vybudovaní optickej dátovej siete a kamerového systému.
 21. Rôzne.
 22. Pripomienky a návrhy poslancov.
 23. Návrh uznesenia.
 24. Záver.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 07.03.2022 (.pdf)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 07.03.2022 (.pdf)

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ

Otvorenie:
Dnešné rokovanie Obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch otvoril a všetkých prítomných privítal starosta obce Maroš Nemeček. Na rokovaní OZ bolo prítomných 8 poslancov, čím sa stalo OZ uznášaniaschopným. Prítomní poslanci OZ: Juraj Bučko, Peter Horváth, Daniela Ambrušová, Ing. Jozef Kobora, Mgr. Ľuboš Gubáň, Martin Kováčik, Stanislav Miko, Ing. Andrej Kukla LL.M., MBA (prezenčná listina – príloha č.1). Ďalej boli prítomní: Maroš Nemeček – starosta obce, Martina Podkopčanová a Hedviga Kadlecová – pracovníčky obce a občania podľa prezenčnej listiny.
Schválenie programu rokovania:
Návrh programu dnešného rokovania OZ (príloha č.2):

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Rozpočtové opatrenia 2021.
 6. Rozpočtové opatrenia 2022.
 7. Súhrnná správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021.
 8. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie 08. 12. 2021 – 07. 03. 2022.
 9. Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č.1818/133 záhrada o výmere 627 m².
 10. Zámer obce Dvorníky na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcela č.535/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m² pre p. Šipkovského s manželkou.
 11. Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 535/23 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 76 m².
 12. Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 535/26 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 62 m².
 13. Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 535/27 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 52 m².
 14. Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 535/13 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 148 m².
 15. Zámer obce Dvorníky na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcela č.545/11 ostatná plocha o výmere 115 m² pre p. Kyselu.
 16. Žiadosť p. Lackoviča a manželky o odkúpenie pozemku parc. č. 545/10 ostatná plocha o výmere 76 m².
 17. Návrh zmluvy o budúcej kúpenej zmluve č. 220073-L13.0319.20.0001-ZBZ_KZ, ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Dvorníky, ako budúcim predávajúcim a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s., ako budúcim kupujúcim v rámci stavby s názvom “TA_Dvorníky, VNK, TS 0028-009“.
 18. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 220072-L13.0319.20.0001-ZBZ_VB, ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Dvorníky, ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s., ako budúcim oprávneným v rámci stavby s názvom “TA_Dvorníky, VNK, TS 0028-009“.
 19. Odvolanie proti vyúčtovacej faktúre za dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 01. 01. 2021 – 31.12.2021 za všetky subjekty.
 20. Prerokovanie návrhu zmluvy o vybudovaní optickej dátovej siete a kamerového systému.
 21. Rôzne.
 22. Pripomienky a návrhy poslancov.
 23. Návrh uznesenia.
 24. Záver.

Program dnešného rokovania OZ bol poslancami OZ schválený. Starosta dal hlasovať:

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Určenie zapisovateľa: Vyhotovením zápisnice z dnešného rokovania OZ bola poverená zamestnankyňa Obce Dvorníky – Martina Podkopčanová
Voľba komisií: Za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania OZ boli určení poslanci – Martin Kováčik, Peter Horváth.

Za – 6
Proti – 0
Zdržal sa – 2 (Kováčik, Horváth P.)
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

3. Voľba návrhovej komisie

Za členov návrhovej komisie boli schválení poslanci – Stanislav Miko, Juraj Bučko, Daniela Ambrušová. Hlasovanie:

Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 3 (Miko, Bučko, Ambrušová)
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 1/1/2022 k organizačnému zabezpečeniu priebehu OZ

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:

 1. konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné.
 2. schvaľuje program rokovania.
 3. poveruje Martinu Podkopčanovú vyhotovením zápisnice.
 4. určuje overovateľov zápisnice – M. Kováčik, P. Horváth.
 5. schvaľuje návrhovú komisiu – S. Miko, J. Bučko, D. Ambrušová.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ

Starosta obce prečítal výpis uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré je prílohou č. 3 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 2/1/2022 k bodu „Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ“
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.

5. Rozpočtové opatrenia 2021

P. ekonómka Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 14, 15, 16, 17, 18, 19/2021 (príloha č. 4). Starosta obce s nimi oboznámil poslancov. Poslanci následne zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 14 a 18/2021.

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Ďalej v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 15, 16 a 17/2021.

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

A následne v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schválili rozpočtové opatrenie č. 19/2021.

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 3/1/2022 k bodu „Rozpočtové opatrenia 2021“

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:

 1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 14/2021 a 18/2021 v prílohe uznesenia.
 2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 15/2021, 16/2021, 17/2021 v prílohe uznesenia.
 3. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 19/2021 v prílohe uznesenia.

6. Rozpočtové opatrenia 2022

P. ekonómka Ing. Eva Kmeťová vypracovala rozpočtové opatrenia č. 1, 2, 3, 4, 5, 6/2022 (príloha č. 5). Starosta obce s nimi oboznámil poslancov. Poslanci následne zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia č. 1 a 3/2022.Hlasovanie:

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Ďalej v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2022.

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Následne poslanci v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schválili rozpočtové opatrenie č. 4, 5 a 6/2022.

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 4/1/2022 k bodu „Rozpočtové opatrenia 2022“

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:

 1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2022 a 3/2022 v prílohe uznesenia.
 2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2022 v prílohe uznesenia.
 3. v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2022 , 5/2022 a 6/2022 v prílohe uznesenia.

7. Súhrnná správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021

Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala súhrnnú správu hlavnej kontrolórky obce Dvorníky o kontrolnej činnosti za rok 2021, ktorá tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. V závere je zhodnotené splnenie všetkých zákonných povinností. Poslanci uvedené zobrali na vedomie. Hlasovanie:

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 5/1/2022 k bodu „Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021“

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: berie na vedomie súhrnnú správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021.

 

8. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie 08. 12. 2021–07. 03. 2022

Hlavná kontrolórka obce Dvorníky p. Ľubica Blašková vypracovala správu hlavnej kontrolórky obce Dvorníky o kontrolnej činnosti za obdobie od 08. 12. 2021 do 07. 03. 2022, ktorá tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. Poslanci uvedené zobrali na vedomie. Hlasovanie:

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 6/1/2022 K bodu „ Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 08. 12. 2021 do 07. 03. 2022“

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 08. 12. 2021 do 07. 03. 2022.

 

9. Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č.1818/133 záhrada o výmere 627 m²

Starosta obce predložil návrh Zámer obce Dvorníky na prevod majetku priamym predajom, príloha č. 8. Jedná sa o zámer prevodu majetku priamym predajom, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky, parcela č. 1818/133 záhrada vo výmere 627 m². Zámer sa predkladá opakovane. Poslanci uvedené prerokovali a schválili doručovanie cenových ponúk do 31. 03. 2022. Hlasovanie:

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Ďalej poslanci určili komisiu na otváranie doručených ponúk – Ing. A. Kukla, J. Bučko, Ing. J. Kobora. Hlasovanie:

Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 3 (Kukla, Bučko, Kobora)
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 7/1/2022 k bodu „Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č.1818/133 záhrada o výmere 627 m².“

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:

 1. schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom – odpredaj parcely č. 1818/133 – záhrada vo výmere 627 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky.
 2. určuje komisiu na otváranie doručených ponúk – Ing. A. Kukla, J. Bučko, Ing. J. Kobora.

10. Zámer obce Dvorníky na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcela č.535/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m² pre p. Šipkovského s manželkou

Starosta obce predložil návrh Zámer obce Dvorníky na prevod majetku, príloha č. 9. Jedná sa o zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky, parcela č. 535/3 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 118 m². Starosta obce – nešiel by som do osobitného zreteľa, bolo by spravodlivé, aby pre všetkých záujemcov o pozemky bol predaj priamym predajom. p. Gubáň – v tomto prípade má osobitný zreteľ opodstatnenie. Poslanci uvedené prerokovali a schválili. Hlasovanie:

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 8/1/2022 k bodu „Zámer obce Dvorníky na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcela č.535/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m² pre p. Šipkovského s manželkou.“

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovne – predaj parcely č. 535/3 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 118 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Františka Šipkovského a manželku Annu Šipkovskú, rod. Vargovú, trvale bytom Dvorníky 302.

11. Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 535/23 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 76 m²

Starosta obce predložil návrh Zámer obce Dvorníky na prevod majetku priamym predajom, príloha č. 10. Jedná sa o zámer prevodu majetku priamym predajom, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky, parcela č. 535/23 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 76 m². Poslanci uvedené prerokovali a schválili doručovanie cenových ponúk do 31. 03. 2022. Hlasovanie:

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Ďalej poslanci určili komisiu na otváranie doručených ponúk – Ing. A. Kukla, J. Bučko, Ing. J. Kobora.

Hlasovanie:
Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 3 (Kukla, Bučko, Kobora)
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 9/1/2022 K bodu „Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 535/23 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 76 m².“

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:

 1. schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom – odpredaj parcely č. 535/23 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 76 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky.
 2. určuje komisiu na otváranie doručených ponúk – Ing. A. Kukla, J. Bučko, Ing. J. Kobora.

12. Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 535/26 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 62 m²

Starosta obce predložil návrh Zámer obce Dvorníky na prevod majetku priamym predajom, príloha č. 11. Jedná sa o zámer prevodu majetku priamym predajom, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky, parcela č. 535/26 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 62 m². Poslanci uvedené prerokovali a schválili doručovanie cenových ponúk do 31. 03. 2022. Hlasovanie:

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Ďalej poslanci určili komisiu na otváranie doručených ponúk – Ing. A. Kukla, J. Bučko, Ing. J. Kobora. Hlasovanie:

Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 3 (Kukla, Bučko, Kobora)
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 10/1/2022 K bodu „ Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 535/26 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 62 m².“

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:

 1. schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom – odpredaj parcely č. 535/26 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 62 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky.
 2. určuje komisiu na otváranie doručených ponúk – Ing. A. Kukla, J. Bučko, Ing. J. Kobora.

13. Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 535/27 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 52 m²

Starosta obce predložil návrh Zámer obce Dvorníky na prevod majetku priamym predajom, príloha č. 12. Jedná sa o zámer prevodu majetku priamym predajom, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky, parcela č. 535/27 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 52 m². Poslanci uvedené prerokovali a schválili doručovanie cenových ponúk do 31. 03. 2022. Hlasovanie:

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Ďalej poslanci určili komisiu na otváranie doručených ponúk – Ing. A. Kukla, J. Bučko, Ing. J. Kobora. Hlasovanie:

Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 3 (Kukla, Bučko, Kobora)
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 11/1/2022 K bodu „Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 535/27 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 52 m².“

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:

 1. schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom – odpredaj parcely č. 535/27 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 52 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky.
 2. určuje komisiu na otváranie doručených ponúk – Ing. A. Kukla, J. Bučko, Ing. J. Kobora.

14. Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 535/13 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 148 m²

Starosta obce predložil návrh Zámer obce Dvorníky na prevod majetku priamym predajom, príloha č. 13. Jedná sa o zámer prevodu majetku priamym predajom, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky, parcela č. 535/13 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 148 m². Poslanci uvedené prerokovali a schválili doručovanie cenových ponúk do 31. 03. 2022. Hlasovanie:

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Ďalej poslanci určili komisiu na otváranie doručených ponúk – Ing. A. Kukla, J. Bučko, Ing. J. Kobora. Hlasovanie:

Za – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 3 (Kukla, Bučko, Kobora)
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 12/1/2022 K bodu „Zámer obce Dvorníky na odpredaj majetku obce priamym predajom – parcela č. 535/13 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 148 m².“

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:

 1. schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom – odpredaj parcely č. 535/13 – zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 148 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky.
 2. určuje komisiu na otváranie doručených ponúk – Ing. A. Kukla, J. Bučko, Ing. J. Kobora.

15. Zámer obce Dvorníky na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcela č. 545/11 ostatná plocha o výmere 115 m² pre p. Kyselu

Starosta obce predložil návrh Zámer obce Dvorníky na prevod majetku, príloha č. 14. Jedná sa o zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky, parcela č. 545/11 ostatná plocha vo výmere 115 m². Poslanci uvedené prerokovali a schválili. Hlasovanie:

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 13/1/2022 k bodu „Zámer obce Dvorníky na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcela č.545/11 ostatná plocha o výmere 115 m² pre p. Kyselu.“

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:
1. schvaľuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledovne – predaj parcely č. 545/11 – ostatná plocha vo výmere 115 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Michala Kyselu, trvale bytom Dvorníky 63.

16. Žiadosť p. Lackoviča a manželky o odkúpenie pozemku parcela č. 545/10 ostatná plocha o výmere 76 m²

Jozef Lackovič a manž. Petra Lackovičová doručili dňa 22.11. 2021 na obecný úrad žiadosť o odkúpenie parcely číslo 545/10 (príloha č. 15), poslanci žiadosť prerokovali, s tým, že schválili vypracovanie zámeru na prevod majetku obce Dvorníky hodný osobitného zreteľa, z toho dôvodu, že pozemok sa nachádza v strede pozemkov, ktorý vlastní žiadateľ. Hlasovanie:

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 14/1/2022 K bodu „Žiadosť p. Lackoviča a manželky o odkúpenie pozemku parc. č. 545/10 ostatná plocha o výmere 76 m².“

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: schvaľuje vypracovanie zámeru na prevod majetku obce Dvorníky hodný osobitného zreteľa, odpredaj parcely č. 545/10 – ostatná plocha vo výmere 76 m², ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na obec Dvorníky. Pozemok je malej výmery a nevedie k nemu žiadna iná cesta okrem cesty cez pozemok žiadateľa, pozemok sa nachádza v strede pozemkov, ktorý vlastní žiadateľ.

17. Návrh zmluvy o budúcej kúpenej zmluve č. 220073-L13.0319.20.0001-ZBZ_KZ, ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Dvorníky, ako budúcim predávajúcim a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s., ako budúcim kupujúcim v rámci stavby s názvom “TA_Dvorníky, VNK, TS 0028-009“.

Západoslovenská distribučná, a.s. plánuje stavbu distribučnej transformačnej stanice ktorá bude umiestnená na pozemku parc. č. 535/1, časť pôvodného pozemku, na ktorom sa v rámci plánovanej stavby vybuduje distribučná transformačná stanica bude odčlenená geometrickým plánom. Návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 220073-L13.0319.20.0001-ZBZ_KZ je prílohou č. 16. Poslanci návrh zmluvy prerokovali a následne dal starosta hlasovať. Hlasovanie:

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 15/1/2022 K bodu „Návrh zmluvy o budúcej kúpenej zmluve č. 220073-L13.0319.20.0001-ZBZ_KZ, ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Dvorníky, ako budúcim predávajúcim a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s., ako budúcim kupujúcim v rámci stavby s názvom “TA_Dvorníky, VNK, TS 0028-009“

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: schvaľuje zmluvu o budúcej kúpnej zmluve č. 220073-L13.0319.20.0001-ZBZ_KZ .

18. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 220072-L13.0319.20.0001-ZBZ_VB, ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Dvorníky, ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s., ako budúcim oprávneným v rámci stavby s názvom “TA_Dvorníky, VNK, TS 0028-009“.

Západoslovenská distribučná, a. s. plánuje stavbu s názvom „TA_Dvorníky VNK, TS 0028-009“ v rámci, ktorej budú vybudované elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej siete. Na pozemkoch parc. č. 1820/1 a 535/1 budú umiestnené podzemné káblové VN (22 kV) vedenie, podzemné káblové NN (1 kV) vedenie a zariadenia súvisiace a potrebné na ich prevádzku. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 220072-L13.0319.20.0001-ZBZ_VB je prílohou č. 17. Poslanci návrh zmluvy prerokovali a následne dal starosta hlasovať. Hlasovanie:

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 16/1/2022 K bodu „Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 220072-L13.0319.20.0001-ZBZ_VB, ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Dvorníky, ako budúcim povinným a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s., ako budúcim oprávneným v rámci stavby s názvom “TA_Dvorníky, VNK, TS 0028-009“

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: schvaľuje zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o zriadení vecných bremien č. 220072-L13.0319.20.0001-ZBZ_VB .

19. Odvolanie proti vyúčtovacej faktúre za dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 01. 01. 2021 – 31.12.2021 za všetky subjekty.

Dňa 28. 1. 2022 bol0 na obecný úrad doručené odvolanie proti vyúčtovacej faktúre za dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 01. 01. 2021 – 31. 12. 2021 (príloha č. 18). K uvedenému starosta obce vysvetlil, že plynomery dal prekontrolovať, dal urobiť revíziu kotlov. Denne je kontrolovaná spotreba, čo predstavuje 22 – 23 m³. Ak by sa dali namontovať merače, nebolo by to spravodlivé a stále sa bude musieť za to platiť. Keď sa napojila na plynové kúrenie kvetinárka bol starý kotol stále v poruche, preto bol kotol u zubárky vymenený za nový. Termostat má kvetinárka a tiež je na chodbe pri kaderníctve. Poslanci prejednali odvolanie voči vyúčtovacej faktúre za dodávku zemného plynu a trvajú na úhrade vystavených faktúr 2021000054, 2021000057, 2021000058, 2021000059. Vyúčtovacia faktúra SPP za dodávku zemného plynu č. 8492751645 a vystavené faktúry 2021000054, 55, 56, 57, 58, 59 tvoria prílohu č. 19. Hlasovanie:

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 17/1/2022 K bodu „Odvolanie proti vyúčtovacej faktúre za dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 01. 01. 2021 – 31.12.2021 za všetky subjekty“

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky prejednalo odvolanie voči vyúčtovacej faktúre za dodávku zemného plynu a trvá na úhrade faktúr 2021000054, 2021000057, 2021000058, 2021000059.

20. Prerokovanie návrhu zmluvy o vybudovaní optickej dátovej siete a kamerového systému.

Spoločnosť NETcon Europe s. r. o., A. Žarnova 7803/11 C, Trnava doručila žiadosť o prerokovanie návrhu zmluvy o vybudovaní optickej dátovej siete a kamerového systému (príloha č. 20) v obci Dvorníky. Rokovania sa zúčastnil aj zamestnanec f. NETcon, ktorý doporučil poslancom obce, v ktorých tiež budovali optickú sieť: Banka, Boleráz, Bíňovce, Dolné Dubové, Doľany, Dolné Orešany, Slovenská Nová Ves. Informoval, že na kamerách ponúkajú novú funkciu – farebné videne aj v noci, je to vyššia stredná trieda, 8 megapixelov. Poslanci prejednali návrh firmy NETcon, s tým, že sa ním bude zaoberať starosta obce, poslanci Ing. Kukla a p. Miko a na ďalšom rokovaní predložia návrh riešení. Poslanci si vyžiadali znovu poslanie materiálu zo dňa 7. 9. 2021. Hlasovanie:

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Uznesenie č. 18/1/2022 K bodu „Prerokovanie návrhu zmluvy o vybudovaní optickej dátovej siete a kamerového systému“

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky: prejednalo návrh f. NETcon Trnava, ďalej sa ním bude zaoberať starosta obce, Ing. A. Kukla a S. Miko, ktorí na ďalšom rokovaní OZ predložia návrh riešení.

21. Rôzne

Starosta obce oboznámil poslancov s plánovanou rekonštrukciou pomníka Padlého vojaka v centre obce Dvorníky. Poslanci schválili vypracovanie projektu a podanie žiadosti k výzve MO SR na rozvoj vojenského kultúrneho dedičstva. Hlasovanie:

Za – 7
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 1 (Kukla)

Starosta obce oboznámil poslancov s projektovou dokumentáciou na prístavbu MŠ. Výkaz výmer na prístavbu je vo výške 794.000,–, je to pre 45 detí, dve podlažia, zmontované by to mohlo byť za 3-4 mesiace. Poslanci doporučili starostovi dať vypracovať ďalšie možnosti rozpočtu na murovanú stavbu. Hlasovanie:

Za – 8
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Neprítomní – 1 (Horváth O.)
Nehlasovali – 0

Starosta obce informoval poslancov o možnosti dať do prenájmu kanalizáciu, o výmene osvetlenia na Posádke, o tom že verejné obstarávanie na Zberný dvor je stále zlé. Ďalej starosta informoval, že k zbernému dvoru bude umiestnená rampa, aby sa aj haluze vyvážali len keď tam bude zamestnanec, aby vyvážanie odpadu bolo kontrolované, tiež by bolo vhodné vybudovať aj oplotenie, lebo tam kde je zemina sa zase začal navážať odpad.

Uznesenie č. 19/1/2022 k bodu „Rôzne“

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky:

 1. schvaľuje vypracovanie projektu a podanie žiadosti k výzve MO SR na rozvoj vojenského kultúrneho dedičstva na rekonštrukciu pomníka padlého vojaka v centre obce Dvorníky.
 2. Berie na vedomie informáciu starostu obce o projektovej dokumentáciu na dostavbu Materskej školy Dvorníky, s tým, aby boli vypracované ďalšie možnosti rozpočtu na murovanú stavbu.

22. Pripomienky a návrhy poslancov

p. Bučko – sa informoval, či je nejaké usmernenie ohľadom CO. Pani Kadlecová vysvetlila, že len všeobecné podmienky, v prípade hrozby je každá pivnica provizórny kryt.
p. P. Horváth – oznámil, že aj v smere na Rábel sa tiež stále vyhadzuje odpad.
p. Ambrušová – sa informovala, kedy bude opravená cesta pri fare – starosta odpovedal, že keď prestane mrznúť.
Starosta obce – vyzdvihol hasičov, ktorí zorganizovali brigádu na ihrisku. Poslanec P. Horváh informoval, že deti futbalisti čistili tribúnu každé dva týždne.
p. Bučko – sa informoval na vodu na Posádke – p. Gubáň doporučil dať urobiť rozbor do B. Bystrice.

23. Návrh uznesení

Výpis uznesení tvorí prílohu č. 21 tejto zápisnice.

24. Záver

Na záver dnešného rokovania poďakoval starosta obce – Maroš Nemeček, všetkým za účasť a rokovanie ukončil.

V Dvorníkoch dňa 07. 03. 2022

Zápisnicu zapísala: Martina Podkopčanová