Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania – IBV Pod Ráblom – Dvorníky – Technická infraštruktúra

Dňa 11.04.2022 začal Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len “KPÚ Trnava”) na základe žiadosti stavebníka – UNICO Invest SK, s.r.o., Pestovateľská 2/134, 821 04 Bratislava vo veci vyjadrenia k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie s názvom “IBV Pod Ráblom – Dvorníky – technická infraštruktúra”, navrhovanej v katastrálnom území Dvorníky, okres Piešťany, správne konanie o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum v zmysle § 35 ods. 4 pís. b) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len “pamiatkový zákon”), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), v súvislosti s navrhovanou stavbou: “IBV Pod Ráblom – Dvorníky – technická infraštruktúra”, navrhovanej v katastrálnom území v katastrálnom území Dvorníky, obce Dvorníky. Uvedeným dňom bol začaté správne konanie.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania – IBV Pod Ráblom – Dvorníky – Technická infraštruktúra – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)