Verejná vyhláška – nariadenie vykonania projektu JPÚ – lokalita Pod Ráblom

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov podľa § 14 ods. 1 zákona 330/1991 Zb. zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov “) nariaďuje Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom.

Verejná vyhláška – nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)
Technická správa – Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v projekte Jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Dvorníky, lokalita Pod Ráblom (.pdf)