Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Nikoleta Šubertová

Mesto Sereď zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti – adresát písomnosti: Nikoleta Šubertová, r. 1989, bytom: Dvorníky, 920 56 Dvorníky. Písomnosť č. 1620066091/2022 je uložená na Mestskom úrade v Seredi.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade v Seredi, Nám. Republiky 1176/10 v kancelárii č. 4 v čase úradných hodín.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Nikoleta Šubertová – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)