Opätovné zverejnenie zámeru – IBV Dvorníky Pod Ráblom I

Opätovné zverejnenie zámeru podľa §22 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zámer “IBV Dvorníky Pod Ráblom I” je možné nájsť na stránke Ministerstva životného prostredia SR – http://www.enviroportal.sk

Opätovné zverejnenie zámeru – IBV Dvorníky Pod Ráblom I – úplné znenie (.pdf)