Verejná vyhláška – oznámenie o uložení písomnosti – Nikoleta Šubertová

Mesto Sereď zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti.

Adresát písomnosti: Nikoleta Šubertová, nar. 29.08.1989, trvale bytom: Dvorníky, 920 56 Dvorníky

Písomnosť č. 23874/76/2022 je uložená na Mestskom úrade v Seredi.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Nikoleta Šubertová – úplné znenie (.pdf)