Obchodná verejná súťaž – prenájom siete obecného rozhlasu a kamerového systému v Obci Dvorníky

Obec Dvorníky zverejňuje zámer a vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len OVS) podľa § 9a ods.1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom siete obecného rozhlasu a kamerového systému v Obci Dvorníky.

OVS – Vyhlásenie a Podmienky – Prenájom rozhlasovej siete – úplné znenie (.pdf)
Príloha – Záväzný návrh (.docx)