Oznámenie o uložení písomnosti – Ján Volko, Pavel Kanaloš, Ján Chovan

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Ján Volko, 920 56 Dvorníky, Pavel Kanaloš, 920 56 Dvorníky, Ján Chovan, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: od Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 07. 11. 2022 do 21. 11. 2022).

Oznámenie o uložení písomnosti – Ján Volko, Pavel Kanaloš, Ján Chovan (.pdf)