Návrh VZN č. 5/2022 určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v MŠ a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dvorníky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky č.5/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v materskej škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dvorníky.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

  • Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 24.11.2022
  • Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli obce dňa : 24.11.2022
  • Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 24.11.2022
  • Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 5.12.2022
  • Pripomienky zasielať
    • písomne na adresu: Obecný úrad, Dvorníky 428, 920 56
    • elektronicky na adresu: podatelna@dvorniky.sk
  • Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 5.12.2022

Návrh VZN č. 5/2022 určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v MŠ a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dvorníky (.pdf)