Návrh VZN č. 6/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Dvorníky zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Dvorníky č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh VZN č. 6/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (.pdf)