VZN č. 6/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Dvorníky zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN č. 6/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (.pdf)