Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín – Zdena Polakovičová

Obec Dvorníky ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a ako správny orgán podľa § 64 ods. 1 písm. e, a podľa § 69 písm. a),d),e) zákona č.543/202 Z. z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OP a K“), v súlade § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní neskorších predpisov (ďalej len „zákon o  správnom konaní“) a § 82 ods. 7 zákona o OP a K na základe žiadosti Zdeny Polakovičovej , Dvorníky 248 , 920 56 Dvorníky, postúpenej Okresným úradom Hlohovec odbor starostlivosti o životné prostredie Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zo dňa 05.12.2022. oznamuje začatie správneho konania č. 9 88/2022 PH vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 542/2002 Z. z. o OP a K. Žiadosť sa týka 1 ks dreviny druhu Smrek, rastúci v zastavanom území obce na pozemku reg. „C“ zastavaná plocha a nádvorie , parcelné číslo 537/1 v k. ú. Dvorníky, vo vlastníctve obce Dvorníky. Súhlasn é stanovisko vlastníka pozemku je súčasťou žiadosti.

Orgán ochrany prírody podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov, nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou v zmysle § 38 správneho poriadku, ktoré sa uskutoční: dňa 03.01.2023 (utorok) o 10:15 dňa 03.01.2023 (utorok) o 10:15 hod., na mieste výrubu.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín – Zdena Polakovičová (.pdf)