Verejná vyhláška – Oznámenie o prerokovaní návrhu zvýšiť stupeň ochrany na vybraných parcelách lokality Dubník

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 24. apríla 2023 sa, v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, uskutočnia prerokovania návrhu zvýšiť stupeň ochrany na vybraných parcelách, ktoré celé alebo časťou zasahujú do lokality SKUEV0074 Dubník s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou. Ide o parcely registra „C“ katastra nehnuteľností č. 3233/3- časť, 3464/2, 3482- časť, 3508, 3556, 3585, 3613 v katastrálnom území (k. ú.) Dvorníky, parcely č. 1581, 1584, 1586, 1587, 1697/6, 1712 v k. ú. Pusté Sady a parcely č. 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559 v k. ú. Vinohrady nad Váhom.

Prerokovanie, ktoré budú z poverenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky viesť príslušný okresný úrad v sídle kraja – Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, sa uskutoční dňa 24. apríla 2023 so začiatkom o 10:00 v Miestnom osvetovom stredisku, č. budovy 351, 925 55 Vinohrady nad Váhom.

Verejná vyhláška – Oznámenie o prerokovaní návrhu zvýšiť stupeň ochrany na vybraných parcelách lokality Dubník – úplné znenie (.pdf)
Príloha -_mapa_SKUEV0074_Dubník (.pdf)
Príloha – zoznam_parciel_KN-C_a_KN-E_SKUEV0074_Dubník (.pdf)