Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Bojnanský

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Tomáš Bojnanský, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: od Mgr. Ing. Stanislav Sklenář, súdny exekútor, Exekútorský úrad Piešťany, Teplická 53, 921 01 Piešťany

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 10. 05. 2023 do 24. 05. 2023).

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Bojnanský (.pdf)