Oznámenie o uložení písomnosti – Ladislav Koleszár

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Ladislav Koleszár, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: od JUDr. Jana Dobiašová, súdny exekútor, Exekútorský úrad Holíč, Ulica A. Dubčeka 3558/78, 908 51 Holíč

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 06. 07. 2023 do 20. 07. 2023).

Oznámenie o uložení písomnosti – Ladislav Koleszár (.pdf)