Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.07.2023

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 17.07.2023. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
  5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvorníky 2023 – 2027 s platnosťou do r. 2030.
  6. Rôzne.
  7. Pripomienky a návrhy poslancov.
  8. Návrh uznesenia.
  9. Záver.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.07.2023 (.pdf)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.07.2023 (.pdf)