Verejná vyhláška – schválenie RÚSES okresu Hlohovec

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku – rozhodnutie okresného úradu Hlohovec o schválení Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Hlohovec.

Verejná vyhláška – schválenie RÚSES okresu Hlohovec – úplné znenie (.pdf)