Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky na základe § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a § 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) schvaľuje tieto Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky – úplné znenie (.pdf)