Oznámenie o uložení písomnosti – Natália Vallová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Vallová Natália, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: od Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
– MSUHC/44988/2023/3565/SIN Výzva na zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
– MSUHC/37107/2021/3107/SIN Rozhodnutie o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2021

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 15 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 30. 11. 2023 do 15. 12. 2023)

Oznámenie o uložení písomnosti – Natália Vallová (.pdf)