Latest Past Podujatia

Súťaž vo varení guláša 2022

Kultúrny dom Dvorníky Dvorníky 428, Dvorníky

Dvornícke rybárske združenie a Obec Dvorníky Vás pozývajú na Súťaž vo varení guláša, ktorá sa bude konať v sobotu 13. augusta 2022 od 13:00 v záhrade Kultúrneho domu Dvorníky. Občerstvenie a hudba budú zabezpečené. Tešíme sa na Vašu účasť! Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením […]

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 22.06.2022

Kultúrny dom Dvorníky Dvorníky 428, Dvorníky

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční 22.06.2022 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program: Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Voľba návrhovej komisie. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho […]

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 07.03.2022

Kultúrny dom Dvorníky Dvorníky 428, Dvorníky

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční 07.03.2022 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program: Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Voľba návrhovej komisie. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho […]