VZN 1/2021 – Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dvorníky

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v súlade s §11 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení) a §9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o majetku obcí) a Štatútu obce Dvorníky vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky č. 1/2012 – Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dvorníky.

VZN č. 1/2012 – Zásady hospodárenia s majetkom Obce Dvorníky (.pdf)