VZN 1/2015 o verejnej kanalizácii

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky, na základe ustanovenia §4 ods. 3 písm. f) a §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie Obce Dvorníky č. 1/2015 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd:

thumbnail of VZN12015