Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 27.06.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.06.2017. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
  4. Predloženie záverečného účtu, výročnej správy, správy audítora a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2016.
  5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
  6. Rôzne
  7. Pripomienky a návrhy poslancov
  8. Návrh uznesenia
  9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2017 (.pdf)