Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 01.08.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01.08.2017. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
  4. Realizácia projektu „Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Dvorníky“.
  5. Realizácia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia stavby hasičskej zbrojice“.
  6. Návrh na úpravu rozpočtu.
  7. Rôzne
  8. Pripomienky a návrhy poslancov
  9. Návrh uznesenia
  10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 01.08.2017 (.pdf)