Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29.09.2017. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
  4. Úpravy rozpočtu.
  5. Rôzne
  6. Pripomienky a návrhy poslancov
  7. Návrh uznesenia
  8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.09.2017 (.pdf)