Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Obec Dvorníky zverejňuje záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 s nasledovným obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2017
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2017
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2017
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2017
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
 9. Podnikateľská činnosť
 10. Finančné usporiadanie vzťahov voči:zriadeným a založeným právnickým osobám,štátnemu rozpočtu,rozpočtom iných obcí,rozpočtom VÚC
 11. Hodnotenie plnenia programov obce
 12. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce Dvorníky za rok 2017 (.pdf)