Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 30.08.2018

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Mgr. Ľuboš Gubáň zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v  Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční 30. augusta 2018 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ
  4. Informácia o investičných akciách – chodník pri ceste III. triedy, vodovod Posádka.
  5. Územný plán obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2.
  6. Návrh na úpravu rozpočtu.
  7. Rôzne
  8. Pripomienky a návrhy poslancov
  9. Návrh uznesenia
  10. Záver