Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – zápisnica OVK

Obec Dvorníky zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo Voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v sobotu 08.06.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – zápisnica Okrskovej volebnej komisie (.pdf)

Zámer na zámenu majetku obce – Peter Gulaša a Andrea Gulašová

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 11 zverejňuje zámer obce Dvorníky zameniť:

majetok obce Dvorníky (účastník zámeny majetku č. 2) nachádzajúci sa v k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec, zapísaná na LV č. 1800, vedenom Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor ako pozemok registra C KN, parcelné číslo novovzniknutej parcely č. 249/3, o výmere 90 m², druh pozemku: ostatná plocha.

s majetkom

majetok, ktorej vlastníkom sú Peter Gulaša, rod. Gulaša, a Andrea Gulašová, rod. Bukovanová (účastníci zámeny majetku č. 1) nachádzajúci sa v k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec, zapísaná na LV č. 2659, vedenom Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor ako pozemok registra C KN, parcelné číslo novovzniknutej parcely č. 1809/33, o výmere 90 m², druh pozemku: Ostatná plocha, v podiele 1/1.

Spôsob prevodu majetku: zámena majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 11, ods. 2 písm. d) zabezpečenie prístupovej cesty pre stavebné objekty a účelnejšie využitie pozemkov pre potreby obce.

Účastníci zámeny majetku:

1. Peter Gulaša, rod.Gulaša, bytom Dvorníky 8, 920 56 Dvorníky, spoluvlastnícky podiel 1/1 a
Andrea Gulašová, rod. Bukovanová, bytom Hollého 53/2, 920 01 Hlohovec, spoluvlastnícky podiel 1/1

2. Obec Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56 Dvorníky

Predmet zámeny:
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec zapísaná na LV č. 2659, vedenom Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor ako pozemok registra C KN, parcelné číslo novovzniknutej parcely č. 1809/33, o výmere 90 m², druh pozemku: ostatná plocha, podľa GP vypracovaného na oddelenie pozemkov p. č. 249/3 a p. č. 1809/33 a úradne overený Ing. M. Minarechová č. G1 97/2024 zo dňa 15. 03. 2024, ktorej vlastníkom je Peter Gulaša, rod. Gulaša, nar. 09. 06. 1971, r. č 710609/6778, bytom Dvorníky 8, 920 56 a Andrea Gulašová, rod. Bukovanová, nar. 25. 08. 1971, r. č. 715825/7315, bytom Hollého 53/2, 920 56 Hlohovec, spoluvlastnícky podiel 1/1

sa zamení s

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú. Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec zapísaná na LV č. 1800, vedenom Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor ako pozemok registra C KN, parcelné číslo novovzniknutej parcely č. 249/3, o výmere 90 m², druh pozemku: ostatná plocha, podľa GP vypracovaného na oddelenie pozemkov p. č. 1809/33 a p. č. 249/3 a úradne
Overený Ing. M. Minarechová č. G1 97/2024 zo dňa 15. 03.2024, ktorej vlastníkom je Obec Dvorníky.

Zámena predmetných pozemkov sa uskutoční bezodplatne. Náklady súvisiace s prevodom majetku hradí účastníci zámenu majetku č. 1 – Gulaša Peter rod. Gulaša, a Andrea Gulašová, rod. Bukovanová

Spôsob prevodu majetku: zámena majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb. v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 11, ods. 2 písm. d) zabezpečenie prístupovej cesty pre stavebné objekty a účelnejšie využitie pozemkov pre potreby obce. Prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ak o ňom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že Zámenou pozemkov sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku t. j. uvedený pozemok obce sa nachádza pri rodinnom dome, ktorého vlastníci sú Zamieňajúci č. 1. Zámenou zabezpečí prístupovú cestu pre stavebné objekty a pozemky. Zároveň osobitný zreteľ Zamieňajúceho č. 2 je využiteľnosť nadobudnutého pozemku pri jednoduchých pozemkových úpravách v obci sa zvýši jeho hodnota a využiteľnosť pre potreby obce.

Zámer na prevod majetku priamym predajom – parcely KN 545/4 a KN 538/32

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 10. zverejňuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku priamym predajom

a) Predmet:

Odpredaj parcely č. KN č. 545/4 – zastavaná plocha vo výmere 91 m² a novovzniknutej parcely KN č. 538/32 – zastavaná plocha vo výmere 95 m², zameraných Geometrickým plánom č. 7 – 5/2023, vypracovaným dňa 1. 6. 2023, overeným Okresným úradom Hlohovec, Ing. Minarechovou, dňa 20. 6. 2023 pod číslom G 1 222/2023 na oddelenie pozemkov z pôvodných pozemkov parc. č. 538/1 a 545/4, ktoré sú zapísané na LV č. 1800, k. ú. Dvorníky.

b) Spôsob:

Prevod majetku priamym predajom v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce čl. 10.

Podmienky predaja:

 • predajná cena pozemku je stanovená na základe Znaleckého posudku č. 13/2024 minimálne 6.800,– €,
 • pozemok sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu.
 • všetky náklady obce spojené s prevodom vlastníctva uhradí kupujúci.

Záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:

 1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu.
 2. presné vymedzenie, ktoré je predmetom predaja,
 3. čestné prehlásenie záujemcu o kúpu, že má s obcou Dvorníky usporiadané finančné vzťahy (zaplatenie daní a poplatkov)
 4. vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu

d) Doručovanie ponúk:

 • lehota na doručovanie cenových ponúk je do 19.8.2024 do 12.00 na adresu Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka parc. číslo 538/32 a 545/4 – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa,
 • vyhodnotenie sa uskutoční dňa 26.8.2024 na zasadnutí OZ Dvorníky.
 • v prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky, informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom na tel.č.0905/251 800, alebo osobne u starostu obce Dvorníky,
 • cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dvorníky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Zámer na prenájom nebytových priestorov – Kozmetika

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 13 odst. 4 písm. b). zverejňuje zámer obce Dvorníky na prenájom nebytových priestorov.

 1. Obec Dvorníky navrhuje prenájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove súp. č. 6, na pozemku parcela č. 537/2, ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Obec Dvorníky, jedná sa o priestory bývalej kozmetiky o výmere 28,23 m².
 2. Spôsob prenájmu: priamy prenájom v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 13 odst. 7 písm. b).
 3. Doba prenájmu bude na dobu určitú 5 rokov.
 4. Minimálne mesačné nájomné je 3,88 €/m² + prevádzkové náklady (elektrika, plyn, vodné a stočné, poplatok za komunálny odpad)
 5. Účelom prenájmu sú služby občanom (masér, kozmetika, pedikúra…) v obci Dvorníky.
 6. Prípadní záujemcovia o prenájom nehnuteľnosti môžu písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 19.8. 2024 do 12,00 hod. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 v zalepenej obálke s označením: „Prenájom nebytových priestorov – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa. Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 26. 08. 2024 na rokovaní Obecného zastupiteľstva Dvorníky. V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky.
 7. Bližšie informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom na tel. č. 0905 251 800, alebo osobne u starostu obce Dvorníky.
 8. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dvorníky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Zámer na prenájom nebytových priestorov – Lekáreň

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 13 odst. 4 písm. b). zverejňuje zámer obce Dvorníky na prenájom nebytových priestorov.

 1. Obec Dvorníky navrhuje prenájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v budove súp. č. 6, na pozemku parcela č. 537/2, ktorá je zapísaná v liste vlastníctva č. 1800 v k. ú. Dvorníky na Obec Dvorníky, jedná sa o priestory bývalej lekárne o výmere 70,31 m².
 2. Spôsob prenájmu: priamy prenájom v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 13 odst. 7 písm. b).
 3. Doba prenájmu bude na dobu určitú 5 rokov.
 4. Minimálne mesačné nájomné je 3,88 €/m² + prevádzkové náklady (elektrika, plyn, vodné a stočné, poplatok za komunálny odpad)
 5. Účelom prenájmu je prednostne zriadenie lekárne/ výdajne liekov v obci Dvorníky.
 6. Prípadní záujemcovia o prenájom nehnuteľnosti môžu písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 19.8. 2024 do 12,00 hod. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 v zalepenej obálke s označením: „Prenájom nebytových priestorov – lekáreň – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa. Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 26. 08. 2024 na rokovaní Obecného zastupiteľstva Dvorníky. V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky.
 7. Bližšie informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom na tel. č. 0905 251 800, alebo osobne u starostu obce Dvorníky.
 8. Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dvorníky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Poďakovanie za organizáciu MDD 2024

Obec Dvorníky sa chce touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k uskutočneniu a zdarnému priebehu Medzinárodného dňa detí 2024 v našej obci v sobotu 01. 06. 2024. Všetkým patrí obrovské „ĎAKUJEME“.

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 05.06.2024

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 05. júna 2024 o 17.00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 14. 03. 2024 do 05. 06. 2024.
 6. Schválenie počtu žiakov a počtu tried v ZŠ s MŠ Dvorníky.
 7. Stanovisko k Záverečnému účtu obce Dvorníky.
 8. Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2023.
 9. Konsolidovaná výročná správa k 31. 12. 2023.
 10. Rozpočtové opatrenia 2024.
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2024.
 12. Zámer na prenájom priestorov v budove Zdravotného strediska v Dvorníkoch.
 13. Zámer na odpredaj pozemkov – Biháry
 14. Zámer – zámena pozemkov.
 15. Schválenie odpredaja majetku obce parc. č. 537/8 o výmere 99 m² – Nosický.
 16. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – Úradníček
 17. Žiadosť o vybudovanie cestných spomaľovačov na miestnej komunikácii v časti Varhíd a Druhá strana.
 18. Návrh zmluvy o vyhotovení diela na zmeny a doplnky Územného plánu obce Dvorníky, Návrh zmluvy na zabezpečenie obstarania územnoplánovacej dokumentácie a Návrh zmluvy o spolupráci pri obstaraní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie.
 19. Rôzne.
 20. Pripomienky a návrhy poslancov.
 21. Návrh uznesenia.
 22. Záver.

Materiály k rokovaniu Obecného zastupiteľstva:

Bod 05: Správa o kontrolnej činnosti od 14.03.2024 do 05.06.2024 (.docx), Správa o výsledku kontroly – prevody majetku v hodnote nad 20 000 EUR (.docx)
Bod 07:
Stanovisko Hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2023 (.rtf)
Bod 09:
Konsolidovaná výročná správa 2023 (.doc),
Bod 10:
 RO 6/2024 (.doc), Príloha RO 6/2024 – príjmy (.pdf), RO 7/2024 (.doc), Príloha RO 7_2024 Výdavky, Príloha RO 8/2024 – Príjmy (.pdf), RO 8/2024 (.doc), Príloha RO 8/2024 – Výdavky (.pdf), RO 9/2024 (.doc), Príloha RO 9/2024 (.pdf), Príloha RO 9/2024 (.pdf), RO 10/2024 (.doc)
Bod 12: Schválenie prenájmu priestorov – lekáreň (.docx), Zámer na zverejnenie – prenájom nebytových priestorov – Lekáreň (.docx)
Bod 13:
Návrh uznesenia (.docx), Zámer na odpredaj pozemkov – Bihary (.docx)
Bod 14:
Návrh na uznesenie – zámer na zverejnenie (.docx), Zámer – zámena pozemkov (.docx)
Bod 15:
Návrh na zverejnenie – Nosický (.docx)
Bod 16:
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Úradníček (.pdf), Návrh na uznesenie – Úradníček (.docx)
Bod 17:
 Žiadosť o vybudovanie cestných spomaľovačov na miestnej komunikácii v časti Varhíd a Druhá strana (.pdf)
Bod 18: Návrh – Zmeny a Doplnky ÚP Dvorníky (.doc), Mandátna zmluva 6/2024 (.docx), Zmluva o spolupráci – Pecho (.docx), Zmluva o spolupráci – Mikulek (.docx), Žiadosť o zmenu ÚP – Pannonia Winery (.pdf), Žiadosť o zmenu ÚP – Fančovič a Fančovičová (.pdf), Návrh na uznesenie (.docx)
Bod 19:
Schválenie počtu žiakov a tried ZŠ s MŠ Dvorníky (.pdf),

Pozvánka na Medzinárodný deň detí 2024

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Dvorníky, Základná škola s materskou školou Dvorníky, Obec Dvorníky, DHZ Dvorníky a Poľovnícke združenie Borina pozývajú všetkých malých aj veľkých na futbalové ihrisko Dvorníky osláviť Medzinárodný deň detí 2024. V sobotu 1. júna 2024 od 15:00 na Vás čaká bohatý program:

 • Vozenie na koni
 • Psovod
 • Maskoti Woody, L.O.L.
 • Športové aktivity
 • Maľovanie na tvár
 • Penová show od DHZ Dvorníky
 • Prírodovedný stánok
 • Skákacie hrady
 • Bufet

Tešíme sa na Vašu účasť!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Dvorníky

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 06.06.2024

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 06.06.2024 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:30:00 hod. do 17:00:00 hod.: LOKA DOLNÉ BORÓDY č. 602, 604, 604/BL, 604/VE, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611/VE, 612, 613, 614, 615, 615/BL, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 623/PR, 624, 624/BL, 624/OP, 624/PR, 624/PRI, 624/VE, 625,625/PR, 685, 2438/2, 2469, 2616/2, 2910/9, 2948/9.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou Dvorníky

Obec Dvorníky, zastúpená Marošom Nemečkom, starostom obce,  v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003   Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky    Základnej školy s materskou školou, Dvorníky 149, 920 56 Dvorníky.

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
 • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 9 strán)
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

 • Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
 • Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.
 • Predpokladaný nástup do funkcie: 08. 2024
 • Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.
 • Informácie o škole získate na webovom sídle školy alebo v škole.

Dátum  a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 03. 06. 2024 do 12.00 h na adresu: Obecný úrad, Dvorníky 428, 920 56 Dvorníky. Obálku označte heslom „Výberové konanie – Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149 s poznámkou NEOTVÁRAŤ“. Rozhodujúci je dátum doručenia na OÚ v Dvorníkoch. Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a  predložené materiály im budú vrátené späť.