Skríningové testovanie v obci Dvorníky – 24.04.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že v sobotu 24. apríla 2021 sa v našej obci uskutoční dvanáste kolo skríningového testovania.

 • Obec zriadila jedno odberové miesto vo vestibule kultúrneho domu v Dvorníkoch, vstup je cez hlavný vchod kultúrneho domu.
 • testovanie sa bude vykonávať v čase od 7:00 hod. do 13:00 hod. V čase od 10:00 do 10:30 bude hygienická prestávka a bude vykonaná dezinfekcia priestorov.
 • testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti, nie v abecednom poradí, preto prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne.
 • každý účastník je povinný priniesť si občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku. Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča.
 • na testovanie je potrebné prísť v respirátore FFP2.
 • počas čakania na test je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka a je povinný dodržiavať pokyny personálu prítomného na testovaní.

V prípade zmien organizačných alebo bezpečnostných usmernení Vás budeme informovať.

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 19.04.2021

Obec Dvorníky zverejňuje Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

 • k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí
 • k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Vyhlášky nadobúdajú účinnosť 19. apríla 2021. Najdôležitejšie opatrenia:

 • Pravidlá nosenia rúšok a respirátorov – v exteriéri nie je povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty, ak sú osoby od seba vzdialené najmenej 5 metrov. V interiéri môžu žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci mať počas vyučovania namiesto respirátora rúško.
 • Pobyt v prírode je povolený aj mimo okresu (s testom)
 • Bohoslužby – počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; Vstup do kostola je možný iba s respirátorom a je potrebné dodržiavať prísne hygienické opatrenia.
 • Otvorené obchody a služby (max 1 osoba/15m2 + test)
 • Otvorené hotely (max 2 osoby v spoločnej domácnosti na izbu + test)
 • Odporúčaný home-office
 • Otvorené plavárne (max 6 osôb + test)
 • Otvorené múzeá, ZOO, botanické záhrady (max 1 osoba/15m2 + test)
 • Otvorené knižnice (spoločné čítanie do 6 osôb)

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (.pdf)
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 21.04.2021

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční 21.04.2021 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Rozpočtové opatrenia 1, 2, 3/2021.
 5. Zverenie majetku do správy ZŠ s MŠ Dvorníky.
 6. Správa HK o kontrolnej činnosti za obdobie od 25. 02. 2021 do 21. 04. 2021.
 7. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvorníky 2014 – 2022.
 8. Schválenie otváracích hodín Pizza Italiana, Dvorníky 1.
 9. Zámer na odpredaj pozemkov parc. č. 535/26, 535/27, 535/23.
 10. Rôzne.
 11. Pripomienky a návrhy poslancov.
 12. Návrh uznesenia.
 13. Záver.

Materiály k zasadnutiu:

RO 1/2021 (.pdf)
Príloha k RO1/2021 – Príjmy (.pdf)
Príloha k RO1/2021 – výdavky (.pdf)

RO 2/2021 (.pdf)
Príloha k RO 2/2021 – Príjmy (.pdf)
Príloha k RO 2/2021 – Výdavky (.pdf)

RO 3/2021 (.pdf)
Príloha k RO 3/2021 – Výdavky (.pdf)

Zverenie majetku obce do správy ZŠ s MŠ Dvorníky (.pdf)

Správa HK o kontrolnej činnosti za obobie od 25.02.2021 do 21.04.2021 (.pdf)

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvorníky 2014 – 2022 – návrh aktualizácie (.pdf)

Schválenie otváracích hodín Pizza Italiana (.pdf)

Zámer na odpredaj pozemkov parc. č. 535/26, 535/27, 535/23 (.pdf)

Žiadosť – František Honíšek (.pdf)
Žiadosť – František Šipkovský (.pdf)

Verejná vyhláška – Zásady umiestnenia nových pozemkov projektu JUP – lokalita Pod Ráblom

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. O pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov zverejňuje Zásady umiestnenia nových pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom, spracované firmou VRLÁK-PPÚ, s.r.o., Pribinova 471/102, Hlohovec.

Verejná vyhláška – Zásady umiestnenia nových pozemkov projektu JUP – lokalita Pod Ráblom – úplné znenie vyhlášky (.pdf)
Zásady umiestnenia nových pozemkov projektu JUP – lokalita Pod Ráblom – úplné znenie (.pdf)

Výsledky skríningového testovania v obci Dvorníky – 10.04.2021

V sobotu 10. apríla 2021 sa v obci Dvorníky uskutočnilo jedenáste kolo skríningového testovania. Počas dňa bolo urobených 508 testov, pozitívny výsledok mal 1 test.

Ďakujeme nášmu odberovému tímu za všetky vykonané testy a všetkým občanom, ktorí sa do mobilného odberového miesta v Kultúrnom dome Dvorníky prišli otestovať. O vývoji situácie, protipandemických opatrení a ďalšom testovaní Vás budeme informovať.

Skríningové testovanie v obci Dvorníky – 10.04.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že v sobotu 10. apríla 2021 sa v našej obci uskutoční jedenáste kolo skríningového testovania. 

 • Obec zriadila jedno odberové miesto vo vestibule kultúrneho domu v Dvorníkoch, vstup je cez hlavný vchod kultúrneho domu.
 • testovanie sa bude vykonávať v čase od 9:00 hod. do 16:00 hod. V čase od 12:30 do 13:30 bude hygienická prestávka a bude vykonaná dezinfekcia priestorov.
 • testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti, nie v abecednom poradí, preto prosíme občanov, aby na testovanie prichádzali priebežne počas celého dňa.
 • Testovanie je určené pre osoby od 15 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia čas iba vo svojich domácnostiach.
 • každý účastník je povinný priniesť si občiansky preukaz a deti do 15 rokov zdravotnú kartičku. Osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča.
 • na testovanie je potrebné prísť v respirátore FFP2.
 • počas čakania na test je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka a je povinný dodržiavať pokyny personálu prítomného na testovaní.

V prípade zmien organizačných alebo bezpečnostných usmernení Vás budeme informovať.

Uzavretie Obecného úradu Dvorníky – 07.04.2021

Obec Dvorníky oznamuje, že do odvolania bude obecný úrad zatvorený. V prípade potreby kontaktujte starostu alebo zamestnancov obecného úradu telefonicky alebo emailom:

Maroš Nemček – starosta obce
tel.: 033/744 22 23
e-mail: starosta@dvorniky.sk

Martina Podkopčanová – podateľňa, matrika, evidencia obyvateľov, poplatky – vodné
tel.: 033/732 01 49
e-mail: martina.podkopcanova@dvorniky.sk

Hedviga Kadlecová – pokladňa, dane a poplatky
tel.: 033/744 22 26
e-mail: hedviga.kadlecova@dvorniky.sk

Iveta Polievková – mzdy, kanalizácia, SIPO – vodné, stočné
Mobil: 0901 720 154
e-mail: iveta.polievkova@dvorniky.sk

Stránkové dni obecného úradu počas núdzového stavu:

Pondelok: 9.00 – 11.00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 9.00 – 11.00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 9.00 – 11.00

Vstup je možný len s potvrdením o negatívnom výsledku testu.

Antigénové testovanie Bojničky – 03.04.2021

Obec Dvorníky oznamuje občanom že dňa 3. apríla 2021 (sobota) sa občania Dvorníkov môžu otestovať v obci Bojničky. Antigénové testovanie na COVID-19 bude prebiehať v telocvični pri Základnej škole, v čase od 8:00 do 13:00 h, kde budú vytvorené dva testovacie tímy.

Veľkonočné sviatky 2021

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov praje starosta obce a kolektív pracovníkov obce Dvorníky.

Usmernenie Hlavného hygienika SR – Individuálna duchovná starostlivosť

Obec Dvorníky zverejňuje usmernenie Hlavného hygienika Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú podmienky individuálnej duchovnej starostlivosti. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a opatrenia nariadené Uznesením vlády SR je možné vysluhovanie Svätých omší a liturgických obradov Veľkej noci iba online formou, pričom kostoly ostávajú otvorené. Individuálna duchovná starostlivosť sa skladá z:

 • individuálnej duchovnej služby – najmä: individuálne spovedanie, individuálny duchovný rozhovor s duchovným. Duchovná služba môže zahŕňať aj psychickú prvú pomoc, kopingové stratégie zvládania stresu, krízy alebo smútenia pri strate blízkej osoby. Môže byť poskytovaná v prirodzenom prostredí (dom prijímajúcej osoby, príroda), zariadení (sociálnom, zdravotnom, výchovnom alebo azylovom) alebo v sakrálnom priestore (napr. kostol) alebo pastoračnom centre.
 • individuálnej pastoračnej služby –  najmä: vysluhovanie sviatostí v prirodzenom prostredí osoby/ veriaceho, v ZSS, DOS, ústavných zdravotníckych zariadeniach, hospicoch a rehoľných spoločenstvách komunitného typu; zaopatrovanie chorých a sviatosť pomazania chorých. Touto službou môže byť poskytnutá aj Eucharistia veriacim.

Usmernenie Hlavného hygienika SR – Individuálna duchovná starostlivosť – marec 2021 – úplné znenie (.pdf)