Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta – ekonóm – účtovník

Obec Dvorníky, Dvorníky 428, 920 56 v súlade s ust. § 6 odst. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Dvorníkoch na pozíciu EKONÓM – ÚČTOVNÍK.

Charakteristika pracovného miesta:

 • samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obce
 • spracovanie účtovnej uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní
 • konsolidovaná účtovná závierka
 • zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov
 • spolupráca s auditorom
 • rozpočtové hospodárenie obce
 • záverečný účet obce
 • pravidelný reporting v oblasti účtovníctva

Podmienky účasti na výberovom konaní:

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredoškolské vzdelanie  alebo vysokoškolské vzdelanie
 • prax v podvojnom účtovníctve so zameraním na verejnú správu
 • znalosť zákonov: o účtovníctve, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, o obecnom zriadení, o majetku obcí, o finančnej kontrole a audite
 • užívateľské ovládanie PC a účtovného programu KEO
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • samostatnosť a zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis uchádzača
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom vzdelaní
 • výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony

Predpokladaný nástup: od 01. februára 2019, prípadne podľa dohody.

Pracovný pomer na dobu neurčitú.

Platové zaradenie v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s uchádzačom na základe písomnej pozvánky.

Obec Dvorníky si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť najneskôr do 15. januára 2019 do 15.00 hodín v uzatvorenej obálke s označením  „Výberové konanie ekonóm – účtovník NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Dvorníky, Obecný úrad  Dvorníky, 920 56 Dvorníky č. 428. Uchádzači o pracovné miesto môžu doručiť svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu. Termín a miesto výberového konania bude oznámené vybratým uchádzačom písomne.

Ďalšie informácie: Maroš Nemeček, starosta obce (e-mail: maros.nemecek@dvorniky.sk)