Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 08.01.2019

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční 8. januára 2019 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
  4. Zámer nákupu techniky na úpravu chodníkov.
  5. Určenie členov komisie pre voľbu riaditeľky školy.
  6. Rôzne.
  7. Pripomienky a návrhy poslancov.
  8. Návrh uznesenia.
  9. Záver.