Verejná vyhláška – ustanovenie znalca

Okresný súd Trnava, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ustanovuje Ing. Miroslavu Helegdu, bytom Borovce 15, znalkyňu v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísanú v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 912134, do konania o pozemkových úpravách, formou jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Dvorníky, lokalita Pod Ráblom z dôvodu uvedeného v §2 ods. 1 písm. h zákona 330/1991 Zb., nakoľko je potrebné usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely ako je hospodárenie na pôde.

Verejná vyhláška- ustanovenie znalca – plné znenie (.pdf)