Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.04.2019

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční 29. apríla 2019 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ
  4. Voľba hlavného kontrolóra Obce Dvorníky
  5. Rozpočtové opatrenia 5/2019
  6. Rôzne
  7. Pripomienky a návrhy poslancov
  8. Návrh uznesenia
  9. Záver