Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 14.05.2019

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14.05.2019. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania OZ
  4. Informácia o výsledku zápisu detí do MŠ
  5. Rôzne
  6. Pripomienky a návrhy poslancov
  7. Návrh uznesenia
  8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.05.2019 (.pdf)