Návrh VZN 3/2019 o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody

Obec Dvorníky vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písmeno c) a § 6 ods. 1zákona č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizácii v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Dvorníky.

Dňom vyvesenia tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 10 dní, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky-kontakt: Martina Podkopčanová, Iveta Polievková,martina.podkopcanova@dvorniky.sk , iveta.polievkova@dvorniky.sk
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Návrh VZN 3/2019 (.docx)

Príloha č . 1 – ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE NA VEREJNÝ VODOVOD (.docx)
Príloha č. 2 – Zmluva -VODA pre FO Dvorníky (.docx)
Príloha č. 3 – Zmluva -VODA pre PO Dvorníky (.docx)
Príloha č. 4 – Karta vodomeru (.pdf)