Verejná vyhláška – zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v revíri Váh Dolné Zelenice

PaedDr. Ivan Kováčik na základe práva na zastupovanie viac ako jednej tretiny vlastníkov poľovných pozemkov, počítaných z celkovej výmery poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru “Váh” Dolné Zelenice, ktorý bol uznaný rozhodnutím Okresného úradu v Hlohovci, odboru pozemkového, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. j. A/20000/00583 zo dňa 08.03.2000, ako oprávnená osoba zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri “Váh” Dolné Zelenice, ktoré sa uskutoční dňa 05.11.2019 o 13:30 hod. na chate Poľovnej spoločnosti Váh Dolné Zelenice, 920 52 Dolné Zelenice č. 234 s nasledovným programom:

  1. Otvorenie zhromaždenia
  2. Oboznámenie sa s analýzou vlastníckych vzťahov a výmerou poľovného revíru a výzva na predloženie zmien
  3. Voľba predsedajúceho, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátora
  4. Rozhodnutie o spôsobe užívania poľovného revíru
  5. Rozhodnutie o výške náhrady za užívanie poľovného revíru a o užívateľovi poľovného revíru
  6. Voľba splnomocnencov a určenie rozsahu zastupovania vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri podľa § 5 ods. 7 zákona o poľovníctve
  7. Ukončenie zhromaždenia

Verejná vyhláška – zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v spoločnom poľovnom revíri “Váh” Dolné Zelenice – úplné znenie (.pdf)