Návrh VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce dňa: 25. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 05. 12. 2019 (vrátane).

Návrh – VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky (.pdf)