Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 12.02.2020

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční 12.02.2020 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Rozpočtové opatrenia.
 5. Zverenie majetku obce Dvorníky do správy Základnej školy s MŠ Dvorníky.
 6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska Obce Dvorníky.
 7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Dvorníky 2020 – 2025.
 8. Súhrnná správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2019.
 9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti.
 10. Rôzne.
 11. Pripomienky a návrhy poslancov.
 12. Návrh uznesenia.
 13. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva

Rozpočtové opatrenia č. 17, 18, 19, 20 (.pdf)

Príloha – Rozpočtové opatrenie č. 17/2019 – Výdavky (.pdf)
Príloha –  Rozpočtové opatrenie č. 18/2019 – Príjmy (.pdf)
Príloha – Rozpočtové opatrenie č. 18/2019 – Výdavky (.pdf)
Príloha –  Rozpočtové opatrenie č. 19/2019 – Príjmy (.pdf)
Príloha – Rozpočtové opatrenie č. 19/2019 – Výdavky (.pdf)
Príloha –  Rozpočtové opatrenie č. 20/2019 – Príjmy (.pdf)

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 (.pdf)
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 12. 12. 2019 do 12. 02. 2020 (.pdf)
Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 (.pdf)
Zverenie majetku obce do správy ZŠ s MŠ Dvorníky (.pdf)