Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2020

V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020.

Výkon kontrólnej činnosti:

  • Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok, tovarov, služieb, faktúr za tovary a služby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za obdobie od 01. 01. 2019 – 31. 12. 2019
  • Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Dvorníky na roky 2021,2022,2023.
  • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021.
  • Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach OZ.

Ostatné kontroly v 2. polroku 2020:

  • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch.
  • Kontroly z vlastného podnetu , na základe poznatkov , ktoré nastali pri výkone kontrolnej činnosti.
  • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie 01. 01. 2020 – 30. 06. 2020.

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce v 2. polroku 2020:

  • Povinná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a účasť na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom .
  • Spolupráca pri vypracovávaní interných smerníc.
  • Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce vzhľadom k častým zmenám v legislatíve.