Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia – lokalita Pod Ráblom

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia §5 ods. 4 písm. zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov v súlade s §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov schvaľuje Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom, obec Dvorníky, okres Hlohovec, ktoré tvoria prílohu tohto rozhodnutia a ktorých zhotoviteľom je VRLÁK-PPÚ, s.r.o., Pribinova 471/102, Hlohovec.

Verejná vyhláška – schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia – Lokalita Pod Ráblom – úplné znenie (.pdf)
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia – Lokalita Pod Ráblom – úplné znenie (.pdf)