Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava pri ohrození verejného zdravia – 28.09.2020

Obec Dvorníky zverejňuje opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktoré boli vydané z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave s účinnosťou od 28.septembra 2020 od 6:00 hod. do odvolania nariaďuje nasledovné opatrenia:

 1. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona 355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám –podnikateľom a právnickým osobám v okrese Hlohovec zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu nad 250 osôb. V prípade športových a kultúrnych hromadných podujatí s výlučne sediacim obecenstvom limit prítomného počtu osôb v exteriéri v jednom okamihu je 1000 osôb a limit prítomného počtu osôb v interiéri v jednom okamihu je 500 osôb stým, že v prípade sedenia na športových hromadných podujatiach je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom štvrtom rade a v prípade sedenia na kultúrnych hromadných podujatiach je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade.V prípade hromadných podujatí športovej či kultúrnej povahy sa do uvedených limitov započítavajú výlučne osoby v obecenstve.
  Zároveň sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám –podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.),s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 100osôb. Skutočnosť, že sa jedná o hromadné podujatie patriace do tejto výnimky je organizátor povinný byť schopný spoľahlivo preukázať. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.Zároveň podľa §48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. v prípade konania hromadných podujatí športového, kultúrneho, zábavného, spoločenského alebo iného charakteru nie je možné v prevádzkach, ktoré nie sú prevádzkami verejného stravovania(napr. kultúrny dom apod.), podávať občerstvenie s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 100 osôb. Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.
 2. Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí:
  1. zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
  2. zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
  3. zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,-hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
  4. zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
   1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
   2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  5. zákaz podávania rúk;
  6. zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
  7. zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
 3. Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám -podnikateľom a právnickým osobám v okrese Hlohovec zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, zábavnej či inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu majú svadby do 100 osôb.
 4. Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa fyzickým osobám –podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim plavárne a kúpaliskávokrese Hlohovec nariaďuje obmedziť kapacitu týchto prevádzok na 50 % zo stanovenej kapacity.
 5. RÚVZ Trnava odporúča výrobným prevádzkam, potravinárskym prevádzkam a prevádzkam strategického významu vypracovanie krízového plánu na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19a dodržanie všetkých platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR vzťahujúcich sa na prevádzky.
 6. Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje v okrese Hlohovec prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní cirkevných akcií a obradov/úkonov.
 7. RÚVZ Trnava neodporúča organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.

Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom Trnave platné od 28.06.2020 od 6:00 – úplné znenie (.pdf)