Výzvy pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu podľa §34e ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom na uplatnenie postupu podľa §22 ods. 3 písm. a) alebo c) zákona, t.j. na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou. Táto výzva sa týka vlastníkov, ktorí sú uvedení v Zozname vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom. Zoznam tvorí prílohu tejto výzvy.

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik prostredníctvom mieste príslušného odštepného závodu ďalej vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov v súlade s §34e ods. 2 zákona, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili aby oznámili doterajšiemu užívateľovi lesného pozemku, či trvajú na pokračovaní v konaní o odovzdaní užívacích práv k lesným pozemkom. Ak z podaného oznámenia vlastníka na základe tejto výzvy bude vyplývať, že vlastník dáva výpoveď z nájmu vzniknutého zo zákona, výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia tohto oznámenia.

Výzva pre vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podania nedoplnili alebo neopravili – úplné znenie a zoznam vlastníkov (.pdf)
Výzva pre vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom (.pdf)