Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 21.10.2020

V súlade so zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch,  ktoré sa uskutoční 21.10.2020 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
 4. Dodatok č.1 k VZN obce Dvorníky č.4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení.
 5. Rozpočtové opatrenia.
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu návratnej finančnej výpomoci z MF SR.
 7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 24.09.20 do 21.10.20.
 8. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Pašková.
 9. Rôzne.
 10. Pripomienky a návrhy poslancov.
 11. Návrh uznesenia.
 12. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Dodatok č.1 – Všeobecné záväzné nariadenie obce Dvorníky č.4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení (.pdf)
Rozpočtové opatrenie 9/2020 (.pdf)
ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 2020/9 – Príjmové položky (.pdf)
ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 2020/9 – Výdavkové položky (.pdf)
Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 (.pdf)
ROZPOČTOVÉ OPATRENIA 2020/10 – Výdavkové položky (.pdf)
Rozpočtové opatrenie č. 11/2020 (.pdf)

Žiados o odkúpenie pozemku – p. Pašková (.pdf)

Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratnej finančnej výpomoci z MF SR (.pdf)
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 24. 09. 2020 do 21. 10. 2020 (.pdf)
Správa o výsledku kontroly – 2.polrok 2020 (.pdf)