Verejná vyhláška/oznámenie o vstupe – Zelená Dolina, s.r.o.

Spoločnosť Zelená Dolina, s.r.o. v súlade s Rámcovou dohodou č. 339/2020 zo dňa 31.07.2020 pre NN vedenia v regióne Západ poverená spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva na odstránenie, resp. okliesnenie stromov, drevín resp. iných porastov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve občanov a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť elektrických zariadení.

V prípade, ak stromy, dreviny resp. iné porasty nebudú do termínu začatia prác odstránené, resp. okliesnené vlastníkmi, Zelená Dolina s.r.o. má právo na dobu nevyhnutnú na odstránenie alebo okliesnenie stromov a drevín vstúpiť na dotknuté pozemky.

Termín začatia prác je naplánovaný podľa potreby Západoslovenskej distribučnej, a.s.

VVvýzva oznámenie o vstupe- Zelená Dolina, s.r.o. – úplné znenie (.pdf)