Verejná vyhláška – Zásady umiestnenia nových pozemkov projektu JUP – lokalita Pod Ráblom

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. O pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov zverejňuje Zásady umiestnenia nových pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom, spracované firmou VRLÁK-PPÚ, s.r.o., Pribinova 471/102, Hlohovec.

Verejná vyhláška – Zásady umiestnenia nových pozemkov projektu JUP – lokalita Pod Ráblom – úplné znenie vyhlášky (.pdf)
Zásady umiestnenia nových pozemkov projektu JUP – lokalita Pod Ráblom – úplné znenie (.pdf)