Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2021

V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021.

Výkon kontrolnej činnosti:

  • Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu za rok 2020 v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v obci a v ZŠ s MŠ Dvorníky.
  • Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Dvorníky na roky 2022, 2023, 2024.
  • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022.
  • Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutiach OZ.

Ostatné kontroly v 2. polroku 2021:

  • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch.
  • Kontroly z vlastného podnetu, na základe poznatkov, ktoré nastali pri výkone kontrolnej činnosti.
  • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie 01. 06. 2020 – 31. 12. 2020.

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce v 2. polroku 2021:

  • Povinná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a účasť na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom .
  • Spolupráca pri vypracovávaní interných smerníc.
  • Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce vzhľadom k častým zmenám v legislatíve.