Informácia k projektu Zberný dvor Dvorníky

Obec Dvorníky oznamuje občanom, že dňom 06.05.2021 zahájila naša obec implementáciu projektu s názvom Zberný dvor Dvorníky, ktorého realizáciu finančne podporil Operačný program kvalita životného prostredia

Nositeľ projektu: Obec Dvorníky

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 352 010,22 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 334 409,71 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 17 600,51 EUR

Opis projektu

Projekt je zameraný na výstavbu zberného dvora na triedený zber komunálnych odpadov v obci Dvorníky s celkovou plochou 813 m2. Okrem stavebných prác jej eho súčasťou aj obstaranie technologických zariadení (Vaňový kontajner otvorený 7m3 – 2 ks, Drvič k drveniu drobného stavebného odpadu – 1 ks, Drvič biologického odpadu – 1 ks, Čelný nakladač za traktor 1 ks, Ramenový nosič kontajnerov s podvozkom za traktor 1 ks, Mostná automobilová váha 1 ks). Výstavbou nového zberného dvora sa dosiahne zvýšenie efektivity a kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci. Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu množstva vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Projekt je zameraný na nasledujúce kategórie odpadov:

  1. Drobný stavebný odpad (20 03 08).
  2. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov (20 02 01).
  3. Objemný odpad (20 03 07).

Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov bude 380 t/rok. Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu bude 380 t/rok. Počet osôb zapojených do informačných aktivít 2016.

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z Európskej únie. Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu. Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia.

Informácia k projektu – Zberný dvor Dvorníky (.pdf)