Návrh rozpočtu obce Dvorníky na roky 2022 – 2024

Obec Dvorníky zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu je do 29.11.2021. Pripomienky je možné zasielať písomne, mailom, alebo uviesť do zápisnice na Obecnom úrade. V pripomienke uviesť kto pripomienkuje, čoho sa pripomienka týka, odôvodnenie pripomienky a návrh riešenia.

Návrh rozpočtu obce Dvorníky na roky 2022 – 2024 (.pdf)