Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 1. polrok 2022

V súlade s ustanovením § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Dvorníky návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022.

Výkon kontrolnej činnosť na 1. polrok 2022:

  • Kontrola nápravy zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly.
  • Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách na obecnom úrade Dvorníky.
  • Kontrola Zriaďovacej listiny ZŠ s MŠ Dvorníky.
  • Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021.
  • Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu za rok 2021.
  • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022.


Ostatné kontroly v 1. polroku 2022:

  • Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch .

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce v 1. polroku 2022:

  1. Povinná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
  2. Účasť na školeniach a seminároch určených pre hlavných kontrolórov obce.